Informacje - Pozostałe

Projekt pt: „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Obszary wymagające rewitalizacji RPWM.08.00.00, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich.

http://kultura.mazury.pl/media/files/Wytyczne_zasady_rownosci_szans.pdf

Szczegóły w załączniku do pobrania
Projekt