Regulamin kina „Kultura” i sali widowiskowej
Regulamin określa zasady korzystania z kina „Kultura” i sali widowiskowej działających przy Domu Kultury w Gołdapi

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Wstęp do sali kina i na wydarzenia kulturalne jest możliwy tylko za okazaniem ważnego biletu. 
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu. 
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans lub wydarzenie w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę. 
4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony. 
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu. 
6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza
  się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. 
8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez kino „Kultura” oraz Dom Kultury w Gołdapi kategorycznie zabrania się: 
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.
  DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ. 
b) korzystania z telefonów komórkowych podczas filmów i wydarzeń, 
c) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek, 
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwo w imprezie. 
9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren sali widowiskowo - kinowej. 
10. Za rzeczy pozostawione w sali widowiskowo - kinowej oraz w szatni nie ponosimy odpowiedzialności. 
11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali porządku oraz czystości. 
12. Sala widowiskowo – kinowa jest monitorowana - zapis cyfrowy video wszelkich celowych zniszczeń lub dokonanych uszkodzeń
   będzie zgłaszany i przekazany Policji. 
 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
§ 2 

1. Informacje o seansach filmowych można uzyskać na stronie internetowej kina: kultura.mazury.pl/kino, bilety24.pl lub osobiście
  w kasie kina. 
2. Kasa kina czynna jest na 30 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem. Bilety można także nabywać całodobowo
  i z wyprzedzeniem poprzez serwis internetowy bilety24.pl
3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 10 minut przed
  rozpoczęciem seansu po okazaniu ważnego biletu wraz z paragonem fiskalnym. Dotyczy to także innych płatnych wydarzeń.
4. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją kina (numer telefonu
  oraz e – mail dostępny na stronie internetowej kina: kultura.mazury.pl/kino).
5. Członkowie grup zorganizowanych w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą wejść do kina tylko pod opieką opiekuna lub opiekunów. 
6. Bezpłatne wejścia opiekunów grup zorganizowanych obowiązują tylko na seanse wyświetlane dla szkół i innych
  placówek szkolno-wychowawczych.
7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i osobom uczącym się do 25 roku życia, a także emerytom, rencistom i weteranom za okazaniem
  ważnej legitymacji przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej. 
8. Zniżka na bilety w wysokości 50 % możliwa jest tylko za okazaniem karty dużej rodziny oraz dowodu tożsamości (bilety do nabycia
  tylko w kasie kina).
9. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane
   z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu. 
10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach: 
a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
b) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne
  lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
c) wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli kina „Kultura” oraz Domu Kultury w Gołdapi.
11. Na projekcje filmów w kinie „Kultura” obowiązują następujące ceny biletów: 
a) ceny biletów na projekcje analogowe i cyfrowe 2D: normalny - 14 zł, ulgowy - 12 zł, grupowy - 11 zł, 
b) ceny biletów na projekcje cyfrowe 3D: normalny - 17zł, ulgowy - 15 zł, grupowy - 13 zł,
c) cena biletów na projekcie klubowe: 10 zł (do nabycia tylko w kasie kina za okazaniem karty klubowej).
d) powyższe ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu. 
13. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo założyć okulary zgodne z zainstalowanym w kinie systemem 3D. 
14. Okulary i nakładki na okulary korekcyjne można kupić w kasie kina. Cena okularów dla dzieci i osób dorosłych wynosi – 5 zł,
   cena nakładek – 20 zł.
15. Raz zakupione okulary oraz nakładki na okulary korekcyjne są własnością klienta i mogą być używane wielokrotnie.
16. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino „Kultura” nie ponosi odpowiedzialności
   za jakość odbioru takiej projekcji. 
17. Kino „Kultura” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru projekcji, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie
   korzystał z własnych okularów zakupionych w innym miejscu niż kasa kina „Kultura”. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 3 

1. Na całym terenie sali widowiskowo - kinowej obowiązuje zakaz palenia. 
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 
3. Toalety przeznaczone są tylko dla klientów kina i Domu Kultury. 
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2019 r.


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 4 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców jest Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy
  ul. Krótkiej 2, 19-500 Gołdap, kontakt e- mailowy: dkgoldap@o2.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
  skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na oficjalnej stronie
  internetowej DK w Gołdapi, tj. kultura.mazury.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
  a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku
  z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
  działalności kulturalnej, w tym: organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (koncerty, festiwale, przeglądy) oraz prowadzenie
  działalności kinowej, rozwijanie kultury artystycznej i filmowej a także promowanie dzieł krajowej i światowej kinematografii;
  b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa 
  uczestników zajęć, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy
  Kodeks pracy oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  tj. w celu promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących organizowanych imprez, poprzez udostępnianie 
  informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach lokalnych mediów; 
4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy
  Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również 
  podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone 
  do zrealizowania celów przetwarzania (np. Policja). Dane przetwarzane w celach promocyjnych Administratora (w tym wizerunek) będą
  udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach
  internetowych mediów (w szczególności lokalnych). 
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności przez okres wskazany
  przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora, w tym związanych z archiwizacją. 
  Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą 
  automatycznie kasowane (nadpisywane).
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
  Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem 
  możliwości świadczenia usług związanych z działalnością statutową Administratora.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Administratora:  
   kultura.mazury.pl oraz w sekretariacie DK.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>